• Anita Hol-Bubeck
  • Berg en Dalseweg 78
  • 6522BP Nijmegen
  • tel. 024-324 96 20
  • anita.hol@planet.nl
contact opnemen

Nieuws

Persbericht 8 december 2020

Bureau DFO vroeg mij om een aantal vragen te beantwoorden over de risico's die verbonden zijn aan (illegaal) vuurwerk. De antwoorden zijn geplaatst in de Nieuwsbrief van DFO. https://www.dfobv.nl/

DFO Nieuwsbrief Actueel 8 december 2020

Waarschuw uw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk

Wanneer we de media mogen geloven is er heel veel illegaal vuurwerk onder de mensen. Wij vroegen docent schadeverzekeringen, Anita Hol-Bubeck, wat de gevolgen zijn indien in een woning of pand het illegale vuurwerk tot ontploffing komt. Wellicht kunt u de antwoorden van Anita Hol-Bubeck gebruiken in de communicatie met uw relaties.

 Woningen

Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een 16-jarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. Bij deze ontploffing raken het huis van de ouders en ook diverse panden van de buren beschadigd. Wie betaalt dan deze schade?

De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade; ook de schade door ontploffing als er géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade).

Als de buren de schade melden bij hun woonhuis- en inboedelverzekering dan zal die verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en daarna proberen deze te verhalen op de 16-jarige. In principe kan de verzekeraar op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres geen verhaal plegen op particulieren, maar als er sprake is van een misdrijf dan kan dat wel. Of verhalen lukt is maar de vraag, zoals hiervoor is aangegeven. 

Bedrijfspand

Veronderstel dat er illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een gehuurd bedrijfspand en dat er schade aan het pand ontstaat als gevolg van ontploffing van het vuurwerk. Vergoedt de gebouwen- en inventarisverzekeraar van de verhuurder in dat geval de schade?

Auto

Veronderstel dat een WA- en (beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade oploopt door de ontploffing en brand in een auto met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk, dan is er in principe wel dekking voor de schade aan deze auto van een derde op de eigen (beperkte) cascoautoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden getracht de schade op de veroorzaker te verhalen, maar of dat lukt is maar de vraag.

De cascoverzekeraar zal wel proberen het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker, maar of dat lukt is ook maar weer de vraag. Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule en of hij het zelf kan betalen is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan - afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat - eventueel de no-claim verlaagd worden.

Conclusie 

Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk dan zal dit in veel gevallen niet leiden tot een uitkering uit een verzekering en zal de schade voor rekening blijven van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk.

Derden kunnen dan de bezitter van het illegale vuurwerk, en - afhankelijk van diens leeftijd - diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt deze claim in rechte toegewezen dan kan de dader/ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding door een verzekeraar en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden. 

Voor meer informatie: Auteur: Anita Hol-Bubeck

Opleidingen waarin onder andere dit soort vraagstukken worden behandeld zijn:

https://www.dfobv.nl/product/workshop-complexe-aansprakelijkheidsrisicos-zakelijk-schade/

https://www.dfobv.nl/product/opleiding-schadebehandelaar-financieel-advieskantoor/

 

 

 


 

Publicatie juli 2020 Schadeadvies is echt een vak apart!

In de media komen berichten voorbij over besparingen van kosten voor bedrijven die geheel of gedeeltelijk stilliggen als gevolg van de corona-crisis. Daarbij wordt ook beperking of schorsing van de dekking van verzekeringen genoemd. De bestuursvoorzitter van de AFM zei in een interview met AM ‘Een autopark dat nu stilstaat hoeft ook niet te worden verzekerd.’ Die opmerking schoot bij veel vakgenoten, schadeadviseurs en bij mij in het verkeerde keelgat.

Te kort door de  bocht                                                                                                                             

De opmerking zal gemaakt zijn omdat er een mogelijkheid is om tijdelijk de verplichte WA dekking voor motorrijtuigen op te schorten door het kenteken bij het RDW te schorsen. Maar het is echt te kort door de bocht om te stellen dat een auto die stilstaat niet verzekerd hoeft te worden. Verzekeringen worden gesloten om risico’s weg te nemen. De hamvraag is zijn de risico’s voor de eigenaar van een motorrijtuig er niet meer als het kenteken geschorst is?

Als adviseur is het oppassen geblazen. Als je de klant niet op de mogelijkheid om de dekking te schorsen wijst -omdat je weet dat er risico’s blijven bestaan- dan spreekt de klant je misschien aan voor de premiebesparing die hij misgelopen is. Als je wel adviseert de dekking te schorsen dan spreekt de klant je misschien aan voor een schade die niet gedekt blijkt te zijn.

Wat is de besparing? 

Laten we eerst kijken naar wat het de klant oplevert om de dekking te schorsen. Daarvoor moet het kenteken geschorst worden bij het RDW en de kosten daarvan bedragen € 75 per kenteken. Als  het kenteken binnen de schorsingstermijn weer aangemeld wordt, dan wordt er geen restitutie van dit bedrag verleend. Ander voordeel er hoeft geen wegenbelasting betaald te worden maar als de schorsing binnen één maand beëindigd wordt dan moet er over die maand alsnog belasting betaald worden. Voor eigenaren van meer dan 6 motorrijtuigen is er een tijdelijke regeling van 26 maart tot en met 26 juni 2020; de motorrijtuigen kunnen collectief afgemeld worden en de kosten bedragen dan maximaal 6 keer € 75 is € 450. Als de schorsing eerder ongedaan wordt gemaakt dan 26 juni dan worden de kosten niet terugbetaald.  

Voorbeeld Een kleine groothandel in kappersbenodigdheden heeft 1 kleine bestelauto. De WA premie bedraagt per maand € 100. De wegenbelasting bedraagt € 84 per 3 maanden. De groothandel schorst het kenteken per 1-4-2020 voor 2 maanden bij het RDW en betaalt € 75 kosten, stopt de WA dekking en daarvoor brengt de verzekeraar poliskosten € 25 in rekening. Totale kosten van de schorsing € 100. Premiebesparing 2 maanden € 200 en besparing wegenbelasting (2/3 van € 84) is € 56. Als de groothandel op 28 april de schorsing ongedaan laat maken en de WA dekking weer in kracht laat herstellen dan is de totale besparing geweest: Premie 1 maand € 100 en de wegenbelasting niets omdat voor de maand april alsnog betaald worden. Aan kosten is betaald aan het RDW € 75 en tweemaal poliskosten is totaal € 50. (Eenmaal voor de schorsing en eenmaal voor het weer in laten gaan van de dekking.) De verzekerde heeft per saldo € 25 meer betaald. Misschien werkt de adviseur op uurtarief en voor het advies moet de klant misschien ook een bedrag betalen. Het pakt dus niet per definitie voordeliger uit voor klant.

 

 

De risico’s 

Voor de risico’s moeten we het onderscheid maken tussen de schade veroorzaakt aan derden met of door het motorrijtuig (WA dekking) en de schade aan het motorrijtuig zelf (cascodekking).

De WA dekking opschorten is alleen mogelijk als het kenteken bij het RDW is geschorst en dat kan alleen als het motorrijtuig niet op de openbare weg rijdt of staat. Als de WA dekking opgeschort wordt zonder schorsing bij het RDW dan krijgt de eigenaar een boete van € 400 en als er met de auto gereden wordt zelfs € 550.

Als de WA dekking is opgeschort dan is er géén enkele schade veroorzaakt met of door het motorrijtuig gedekt. Er is dus géén dekking voor schade aan derden als:

Iedere adviseur kent wel een voorbeeld waaruit gebleken is dat het opschorten van de WA dekking ‘bloedlink’ is omdat de kans op schade aan derden die voor rekening van de eigenaar of houder van een motorrijtuig bij stilstand van dat motorrijtuig niet verdwijnt!!

De casco dekking opschorten is helemaal onverstandiger. Het risico van aanrijdingsschade is misschien wel nihil maar de kans op schade als gevolg van diefstal, brand, ontploffing, storm, hagel, vandalisme etc. blijft bestaan en is misschien zelfs wel groter als de auto’s op terreinen bij leegstaande panden of in leegstaande panden staan. Ook is de kans groter dat het hele wagenpark in één keer verloren gaat, doordat alle auto’s bij elkaar staan. Het opschorten van de cascodekking zal door financieringsmaatschappij en/of leasemaatschappij ook niet op prijs gesteld worden.

Conclusie: Het opschorten van of beperken van de dekking van alle soorten verzekeringen zal zorgvuldig moeten worden overwogen. Zolang de reden waarom een verzekering werd gesloten bestaat, is het absoluut onverstandig om de dekking te beperken of te beëindigen. De financiële risico’s van een bedrijf worden dan niet kleiner maar juist groter! Dit laat zien dat schadeadvies vak een echt vak is en dat het verstandig is – ook voor de AFM- om voorzichtig te zijn met het publiekelijk doen van suggesties die te makkelijk door consumenten als een advies kunnen worden opgevat!